SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


2. Stacionāra infrastruktūras uzlabošana SIA “CĒSU KLĪNIKA” operāciju blokā un diagnostikas nodaļā kvalitatīvas ārstēšanas un efektīvas saimniekošanas nodrošināšanai, projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/012

Stacionāra infrastruktūras uzlabošana SIA “CĒSU KLĪNIKA” operāciju blokā un diagnostikas nodaļā kvalitatīvas ārstēšanas un efektīvas saimniekošanas nodrošināšanai


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  

2010. gada 1. decembrī tika parakstīts līgums Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/012     starp Veselības ekonomikas centru un SIA „CĒSU KLĪNIKA” par projekta: ”Stacionāra infrastruktūras uzlabošana SIA “CĒSU KLĪNIKA” operāciju blokā un diagnostikas nodaļā kvalitatīvas ārstēšanas un efektīvas saimniekošanas nodrošināšanai” ieviešanu.
 Projekts tiek īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1. prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.5. pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.3. aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” 3.1.5.3.1. apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros (detalizētāka informācija par apakšaktivitāti pieejama Projekta Sadarbības iestādes – Veselības ekonomikas centra mājaslapā: http://esf.vec.gov.lv/).
Projekta mērķis bija uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu  sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektivitāti un uzlabot pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem Cēsu klīnikā, kā daudzprofilu lokālajā slimnīcā, nodrošinot kvalitatīvu diagnostiku un pacienta, personāla un piederīgo vajadzībām atbilstošu operatīvo ārstēšanu.
Projekta izmaksas:  LVL 704 760,00
Projekta finansēšanas avoti: ERAF līdzfinansējums (85%) 599 046,00 LVL, Valsts budžeta līdzfinansējums (13,21%) 93 098,80 LVL, SIA „CĒSU KLĪNIKA” līdzfinansējums (1,79%) 12 615,20 LVL
Projekta īstenošanas ilgums: 17 (septiņpadsmit) mēneši.
Šobrīd projekts ir noslēdzies ar konkrētiem rezultātiem:
-veikta renovācija un rekonstrukcija operāciju zālē ar pirmoperāciju un pēcoprāciju nodaļām;
-piegādāts ārstniecības procesam nepieciešamais aprīkojums;
- veikta renovācija un rekonstrukcija diagnostiskās izmeklēšanas struktūrvienībā, kura nodrošina ārstniecisko procesu, diagnostiskas, laboratoriju un pacientu funkcionēšanas novērtēšanu;
- nodrošināta pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.