SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


KPFI   
 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2014.gada 3.februārī izsludināja pieteikšanos KPFI projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” IV kārtā, kurā atbalstu guva 11 ārstniecības iestāžu projekti, tajā skaitā SIA ”CĒSU KLĪNIKA”.

2014. gada 30. jūnijā tika parakstīts līgums nr. KPFI-15.3/134 starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības ministriju, SIA „Vides investīciju fondu” un SIA „CĒSU KLĪNIKA” par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „CĒSU KLĪNIKA” ēkā” īstenošanu.
 Projekta ietvaros Cēsu klīnikā veikti sekojoši darbi:
 1.    Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa sienu siltināšana un jumta renovācija.
2.    Apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīvu apgaismojumu.
3.    Saules kolektoru sistēmas izbūve saskaņā ar ēkas energoaudita norādītajam kompleksajām aktivitātēm.
 
  Oglekļa dioksīda samazinājums gadā (kg CO2 gadā) 130983.52
CO2 izmešu samazinājuma efektivitātes rādītājs (kgCO2/Ls gadā)  0.42
Projekta plānotas kopējās izmaksas sastāda EUR:536303.00, KPFI finansējums EUR 311864.71, pārējo līdzfinansējumu jānodrošina Cēsu klīnikai.
Projekta īstenošanas ilgums: līdz 2015. gada 15. janvārim.