SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums

Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ir aprūpes pakalpojums, kuru var saņemt Klienti:

 • kuriem nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas  centra un naktspatversmē noteikto pakalpojumu apjomu,
 • pēcoperācijas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.


Lai saņemtu Pakalpojumu, nepieciešams:

 •  klienta iesniegums,
 • ne agrāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš izsniegts ģimenes ārsta nosūtījums – veidlapa Nr. 027/u “Izraksts no stacionārā pacienta/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” ar informāciju par klienta saslimšanām, norādot diagnozes,medikamentiem un to devām un nepieciešamo aprūpi.

 Klients Pakalpojumu saņem sekojošā apjomā:

 • aprūpes komandas (virsmāsa, medicīnas māsa, sociālais darbinieks, māsu  palīgs/sanitārs) vizīte pie Klienta ne retāk kā vienu reizi nedēļā,
 • medicīnas māsas novērtēta un plānota, Klienta stāvoklim atbilstoša ikdienas aprūpe   kopā ar māsu palīgu/ sanitāru,
 • klienta veselības stāvoklim atbilstoša ēdināšana trīs reizes dienā,
 • ģimenes ārsta nozīmēto medikamentu ievade,
 • sociālā darbinieka pirmreizēja vizīte/ konsultācijas,
 • klienta un tuvinieku izglītošana par Klienta pašaprūpes spējām.

 

Klientam, ja nepieciešams, tiek nodrošināti:

 • tehniskie pārvietošanās palīglīdzekļi,
 • ģimenes ārsta un speciālistu konstultācijas,
 • neatliekamā medicīniskā palīdzība.

 

Par Pakalpojuma saņemšanas laiku vienojas ar Iekšķīgo slimību nodaļas virsmāsu darba dienās no plkst. 9.00 – 16.00 vai zvanot pa tālr. 64125368, vai elektroniski isap@cesuklinika.lv

Pakalpojuma cena par vienu dienu 34,00 EUR