SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00

Uzņemšanas nodaļas tālr. 64107061

Lietvede, tālr. 64125730

 fakss 64125785

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


PACIENTU IEMAKSAS

 

Pacienta iemaksas ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojumu izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem.

 Pacienta iemaksas apmērs Lasīt vairāk šeit  

Svarīgi!

*kopējā pacientu iemaksu summa, ko maksā pacients par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355,72 eiro,

*pacienta iemaksu kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nevar pārsniekt 569,15 eiro(līdzmaksājumi par operācijām netiek ieskaitīti),

*vairākas iedzīvotāju grupas ir atbrīvotas no pacienta iemaksu un līdzmaksājumu veikšanas. Šī informācija ir pieejama mājaslapas sadaļā "No pacienta iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju grupas".


No pacientu iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas


Atbalsts trūcīgajiem pacientiem
       No valsts budžeta pilnībā tiek kompensētas pacienta iemaksas un izdevumi par kompensējamajiem medikamentiemtrūcīgām personām, kuru ienākumi uz katru personas ģimenes locekli nepārsniedz 128.06 eiro mēnesī.
Trūcīgajām personām, kuras par tādām ir atzītas Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktajā kārtībā un ir saņēmušas izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam no pašvaldības sociālais dienesta;

  •     nav jāmaksā pacientu iemaksas pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista;
  •     nav jāmaksā pacientu iemaksas par ārstēšanos slimnīcā;
  •     nav jāmaksā līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisku operāciju;
  •     tiks pilnībā apmaksāti kompensējamie medikamenti (ja persona izvēlēsies lētākos kompensējamos medikamentus līdzvērtīgu zāļu grupā);
  •     nav jāmaksā līdzmaksājums 0.71 eiro apmērā par katru 100% kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču recepti.
       Svarīgi!
      
Lai persona varētu saņemt iepriekšminētos atvieglojumus, ir jāsaņem pašvaldībā, kuras teritorijā ģimene (persona) deklarējusi savu dzīvesvietu, sociālo dienestu izsniegta izziņa, kas apliecinātu personas ienākumu līmeni un tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ar atvieglojumiem. 
Pēc šādas izziņas saņemšanas personai, dodoties pie ģimenes ārsta vai pie ārsta speciālista, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties slimnīcā, turpmāk būs jāuzrāda pašvaldības izsniegtā izziņa.

No pacienta iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas

Pacienta iemaksas un līdzmaksājumu par ķirurģiskajām operācijām neveic:
* bērni vecumā līdz 18 gadiem;
*grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);
* politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
*I grupas invalīdi;
*  tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai un personas, kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
* psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
* pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
*personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās  vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs paliatīvās aprūpes pakalpojumu programmā,kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
* neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
* personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības(ātrās palīdzības) brigādes;
* personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
* visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus ( bērnu profilaktiskā veselības aprūpe,vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
* visi iedzīvotāji, kuriem  veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
* ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569,15 eiro un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālās veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.