SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


TRAUKSMES CELŠANA

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Cēsu klīnikā

Lai sabiedrības interesēs veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem un nodrošinātu trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību, ir pieņemts Trauksmes celšanas likums. Tas stājās spēkā 2019.gada 1.maijā.


Kārtību, kādā  SIA „CĒSU KLĪNIKA” var iesniegt un tiek izskatīti trauksmes cēlēju ziņojumi, nosaka apstiprināti Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu SIA „CĒSU KLĪNIKA. 


Ziņojumu  var sagatavot, aizpildot  speciāli izstrādātu Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (Iespēja lejupielādēt veidlapu word formātā.) 

Ziņojumu var iesniegt arī iesnieguma formā, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

Lai trauksmes cēlējs varētu saņemt likumā paredzētās aizsardzības garantijas un varētu notikt likumīga tā personas datu apstrāde, ziņojumam ir jābūt parakstītam (pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu, ja to iesniedz elektroniski).

Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt:

1.izveidotā slēgtā pastkastē, kura atrodas Cēsu klīnikas  telpās  1. stāvā,  pretī garderobei;

2.nosūtot to uz īpaši trauksmes ziņojumu saņemšanai izveidotu  e-pasta adresi trauksmescelsana@cesuklinika.lv;

3.ziņojot mutiski atbildīgajai personai.

 

SIA „CĒSU KLĪNIKA”  atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos ir juridiskā, personāla un iepirkumu daļas vadītāja/ juriste Liene Vegnere (tālr.:26182328, e-pasts: trauksmescelsana@cesuklinika.lv.)