top of page

Ziedojumi

Cēsu klīnikas dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas, uzskaitīšanas un lietošanas kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10. pantu, 11. pantu, 14. pantu,

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību

pārvaldības likuma 58. pantu

Vispārīgie jautājumi

 1. SIA “CĒSU KLĪNIKA” dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas, uzskaitīšanas un lietošanas kārtības noteikumi ( turpmāk tekstā- Noteikumi)  nosaka ziedojumu vai dāvinājuma  pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību SIA “Cēsu klīnika”  (turpmāk tekstā – Klīnika) un saistības pret ziedotāju vai dāvinātāju  (turpmāk tekstā – Ziedotāju).

 2. Šos noteikumus piemēro, ievērojot likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  noteikto un papildus tiek izvērtēta dāvinājuma (ziedojuma) atbilstība Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumiem Nr.416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” un Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumiem Nr.378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”.

 3. Kārtības mērķis:

  1. nodrošināt likumīgu ziedojuma pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti;

  2. novērst ziedojuma izšķērdēšanu un / vai nelietderīgu izmantošanu.

 4. Kārtībā izmantotie termini:

  1. ziedojums – mantas, tai skaitā finanšu līdzekļu vai citāda veida labuma bezatlīdzības atvēlēšana (nodošana) Klīnikas funkciju izpildes nodrošināšanai;

  2. Ziedotājs – fiziska (privātpersona) vai juridiska persona, kura nodod bez atlīdzības Klīnikas īpašumā mantu, finanšu līdzekļus vai cita veida labumu;

  3. ziedojuma līgums – publisko tiesību līgums, ar kuru ziedotājs no brīvas gribas apņemas bez atlīdzības nodot, bet ziedojuma saņēmējs apņemas pieņemt ziedojumu un izlietot to atbilstoši ziedojuma līgumā noteiktajiem izmantošanas mērķiem.

  4. ziedojuma vai dāvinājuma pieņēmējs/apdāvinātais - Klīnika vai Klīnikas amatpersona vai darbinieks.

 5. Ja Ziedotājs ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība, tad ziedošanai jāatbilst Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasībām.

 6. Noteikumi neattiecas uz tādu mantu un / vai pakalpojumu, kas tiek nodota bez atlīdzības no valsts vai pašvaldības iestādes, kuru pilnīgi finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.

 

 Ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas kārtība

 1. Klīnika var pieņemt ziedojumu no Latvijas Republikas un ārvalstu juridiskajām un fiziskajām

 2. Dāvinājuma vai ziedojuma piedāvājumu ziedotājs vai dāvinātājs iesniedz Klīnikā, izmantojot  Klīnikas e -pasta adresi: info@cesuklinika.lv vai papīra formātā nosūtot pa pastu uz Klīnikas juridisko adresi: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.  Piedāvājumā norāda  dāvinājuma vai ziedojuma priekšmetu, mērķi, vērtību un citu būtisku informāciju.

 3. Pirms ziedojuma pieņemšanas Klīnikas valde izvērtē ziedojumu un pieņem lēmumu par ziedojuma pieņemšanu.

 4. Valdei ir tiesības neatļaut ziedojuma pieņemšanu, ja pastāv šaubas, ka netiek ievēroti likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktie ierobežojumi.

 5. Klīnika sniedz rakstisku atbildi Ziedotājam par atteikumu pieņemt ziedojumu.

 6. Ja finanšu līdzekļi jau ir ieskaitīti Klīnikas  kontā, grāmatvedības un ekonomikas daļa  sagatavo atbilstošus dokumentus, lai Klīnika  rakstiski vienotos ar ziedotāju vai dāvinātāju par minēto līdzekļu atmaksāšanu. Ja nav iespējams sazināties ar ziedotāju vai dāvinātāju, finanšu līdzekļi ir atzīstami par bezsaimnieka mantu un Klīnika  rīkojas ar tiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 7. Par ziedojuma saņemšanu Klīnika slēdz līgumu, ja ziedojuma summa / mantas vērtība ir lielāka par 500,00  EUR.

 8. Ja finanšu līdzekļi ir iemaksāti Klīnikas  kontā bez  piedāvājuma iesniegšanas  pirms izskatīšanas valdē un  atļaujas saņemšanas, grāmatvedības un ekonomikas daļas vadītājs   par šādu gadījumu piecu darba dienu laikā  iesniedz informāciju brīvā formā valdes priekšsēdētājai  tālākai virzīšanai izskatīšanai saskaņā ar šiem Noteikumiem.

 9. Ziedojuma faktu Klīnika noformē rakstveidā (pieņemšanas – nodošanas akts vai akts par materiālo vērtību novērtēšanu / un pieņemšanu), kurā norāda ziedotāja informāciju un ziedoto līdzekļu vai mantas aprakstu, mantas vai pakalpojuma vērtību izsakot naudas ekvivalentā.

 10. Ziedotājam ir tiesības norādīt pieņemšanas – nodošanas aktā konkrētu mērķi, kuram ziedojumu jāizlieto. Tādā gadījumā ziedojumu nedrīkst izlietot citam nolūkam, nekā norādīts pieņemšanas – nodošanas aktā. Ja ziedoto līdzekļu ir mazāk, nekā nepieciešams konkrētā mērķa sasniegšanai, tad darbus / izdevumus veic atbilstoši faktiski saņemtajiem līdzekļiem.

 11. Ziedotājs naudas līdzekļus nodod bezskaidras naudas veidā, pārskaitot uz Klīnikas norēķinu kontu. Ja naudas līdzekļu ziedojums ir skaidrā naudā, tad Klīnikas grāmatvedības atbildīgā amatpersona to ieskaita Klīnikas norēķinu kontā. Mantu Ziedotājs nodod Klīnikai personīgi vai nosūta ar kurjera / pasta starpniecību.

 12. Ja Ziedotājs to nav norādījis dāvinājuma vai  ziedojuma izlietošanas mērķi,  to ierosina Klīnikas valde ņemot vērā Klīnikas noteikto funkciju nodrošināšanu . 

 13. Ja Klīnikas  kontā ir iemaksāts mazāk finanšu līdzekļu, nekā ir nepieciešams ziedojuma vai dāvinājuma mērķa sasniegšanai, un Klīnikai  budžetā ir paredzēti finanšu līdzekļi ziedojuma vai dāvinājuma mērķī norādīto preču vai pakalpojuma iegādei, saņemto ziedojumu vai dāvinājumu izmanto kā līdzfinansējumu preču vai pakalpojumu iegādei.

 14. Ja Klīnikas kontā ir iemaksāts mazāk finanšu līdzekļu, nekā ir nepieciešams ziedojuma vai dāvinājuma mērķa sasniegšanai, un Klīnikai  budžetā nav paredzēti finanšu līdzekļi ziedojuma vai dāvinājuma mērķī norādīto preču vai pakalpojuma iegādei, Klīnika  sazinās ar ziedotāju vai dāvinātāju un  vienojas par ziedojuma vai dāvinājuma turpmāko izmantošanu.

 15. Par ziedojuma reģistrēšanu un izlietojuma uzskaiti ir atbildīga Klīnikas grāmatvedības un ekonomikas daļa  atbilstoši Klīnikā noteiktajai grāmatvedības uzskaites veikšanas kārtībai.

 16. Gadījumos, kad tiek saņemts ziedojums un nav iespējams izpildīt šajos noteikumos noteikto kārtību (noslēgt ziedojuma līgumu u.tml.), par ziedojuma pieņemšanu un izlietošanu lemj valde.

 

Ziedojumu publicēšana tīmekļvietnē un atskaites

 1. Pēc ziedojuma saņemšanas Klīnika savā tīmekļvietnē publicē ziedotāja – fiziskās personas vārdu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu, kā arī ziedojuma priekšmetu, apjomu un atvēlēšanas mērķi, ja vien Ziedotājs nav izteicis vēlēšanos palikt anonīms.

 2. Klīnika sagatavo un sniedz Ziedotājam atskaiti par ziedojuma izlietojumu, ziedojuma līgumā vai pieņemšanas – nodošanas aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

 
bottom of page