Īslaicīgā sociālā aprūpe

Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu var saņemt klienti:

 • kuriem nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas centra un naktspatversmē noteikto pakalpojumu apjomu,

 • pēcoperācijas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

 

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams:

 • klienta iesniegums,

 • ne agrāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš izsniegts ģimenes ārsta nosūtījums – veidlapa Nr. 027/u “Izraksts no stacionārā pacienta/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” ar informāciju par klienta saslimšanām, norādot diagnozes, medikamentus un to devas, kā arī nepieciešamo aprūpi.
   

 Pakalpojums tiek sniegts šādā apjomā:

 • aprūpes komandas (virsmāsa, māsa, sociālais darbinieks, māsu  palīgs/sanitārs) vizīte pie klienta ne retāk kā vienu reizi nedēļā,

 • medicīnas māsas novērtēta un plānota, klienta stāvoklim atbilstoša ikdienas aprūpe kopā ar māsu palīgu/ sanitāru,

 • klienta veselības stāvoklim atbilstoša ēdināšana trīs reizes dienā,

 • ģimenes ārsta nozīmēto medikamentu ievade,

 • sociālā darbinieka pirmreizēja vizīte un konsultācija,

 • klienta un tuvinieku izglītošana par klienta pašaprūpes spējām.

 

Vajadzības gadījumā tiek nodrošināti:

 • tehniskie pārvietošanās palīglīdzekļi,

 • ģimenes ārsta un speciālistu konsultācijas,

 • neatliekamā medicīniskā palīdzība.

 

Par pakalpojuma saņemšanas laiku jāvienojas ar iekšķīgo slimību nodaļas virsmāsu darba dienās plkst. 9.00 – 16.00, elektroniski isap@cesuklinika.lv vai, zvanot pa tālr. 64125368.

Pakalpojuma cena par vienu dienu noteikta saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi – 34.00 Eur.