ERAF - PROJEKTS NR. 9.3.2.0/18/I/019

Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē

Projekta nosaukums: “Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē", projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/019

Projekta mērķis: uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Vidzemes reģiona iedzīvotajiem, nodrošinot medicīnas tehnoloģiju iegādi Vidzemes slimnīcā un Cēsu klīnikā, un atjaunojot neatliekamas medicīniskās palīdzības ārstniecības iestādes infrastruktūru.

Projekta aktivitātes:
Cēsu klīnikā - Iekšķīgo slimību nodaļas infrastruktūras atjaunošana un pārbūve ārstniecības korpusa 4.un 5. stāvā, divu liftu nomaiņa un medicīnas tehnoloģiju iegāde.
Vidzemes slimnīcā – medicīnas tehnoloģiju iegāde.


Finansējuma saņēmējs: SIA “CĒSU KLĪNIKA”


Projekta attiecināmās izmaksas:
1 394 049,00 EUR, tai skaitā  85% vai 1 184 941,65 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums un 9% vai

125 464,41 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.

Publikācijas ar informāciju par projektu:

Laikraksts_Druva_Iekšķīgo_slimību_nodaļa_pilnībā_pārbūvēta_23.07.2021

 

Laikraksts_Cēsu_Vēstis_2021.gada_augusts_Moderna_un_mājīga_ārstniecības_iestāde

 

https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/cesu-klinika-uzstadita-jauna-divu-detektoru-digitala-rentgena-iekarta/

 

http://edruva.lv/laiks-kad-arstnieciba-jasavieno-ar-lieliem-buvdarbiem/

Lairaksts Druva_2021.gada 12.februāris_Laiks_kad_ārstniecība_jāsavieno_ar_lieliem_būvdarbiem

 

https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/parakstits-ligums-par-cesu-klinikas-arstniecibas-korpusa-parbuvi/

http://edruva.lv/parakstits-ligums-par-cesu-klinikas-arstniecibas-korpusa-parbuvi/

http://edruva.lv/dala-ambulatoro-pakalpojumu-palasta-iela/

https://www.firmas.lv/news/post/news5f92fe032647d+woltec-par-3-1-miljonu-eiro-veiks-parbuvi-cesu-klinika

https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/cesu-klinika-parakstijusi-ligumu-par-arstniecibas-korpusa-parbuves-buvprojekta-izstradi/

https://vidzemesslimnica.lv/jaunas-iekartas-asinsspiediena-un-sirdsdarbibas-24-h-monitoresanai/

https://vidzemesslimnica.lv/projekti/infrastrukturas-attistibas-projektu-istenosana-sadarbibas-partnera-ietvaros/

https://vidzemesslimnica.lv/parakstits-eraf-ligums-par-projekta-realizaciju-cesu-klinika-un-vidzemes-slimnica/

http://edruva.lv/klinika-iegulda-attistiba/

Publikācijas par projektu Cēsu klīnikas mājaslapā:

Mirklis pirms atvēršanas

 

Cēsu klīnikā uzstādīta jauna divu detektoru digitālā rentgena iekārta

Apsveikums_Ziemassvētkos_2020.gadā_paveiktais

(Atsauce videoklipā uz projektu: 1:24 - 1:37)

 

Parakstīts līgums ar SIA WOLTEC par ārstniecības korpusa pārbūves darbu veikšanu Cēsu klīnikā

Klīnika top skaistāka

Parakstīts līgums ar arhitektu biroju SIA NAMS

Cēsu novada domes deputāti viesojas Cēsu klīnikā

Parakstīts ERAF līgums par projekta realizāciju Cēsu klīnikā un Vidzemes slimnīcā 

Drukātie materiāli ar atsauci uz projektu:

Cēsu Klīnikas iekšējā avīze "Mana Klīnika", Nr.6, 2021.gada janvāris / februāris​

A3 formāta plaktāts, izvietots Cēsu klīnikas ēkā, 1.stāvā uz ziņojumu dēļa

ERAF_projekts_klīnika_top_skaistāka_plak